algemene_voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIEETCENTER 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Dieetcenter BVBA met maatschappelijke zetel te Wijngaard 41 in Rotselaar en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0893.984.167. (Hierna: “Dieetcenter”). 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, factuur en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Dieetcenter aangeboden. 

ARTIKEL 2 – OFFERTES/ AANBIEDINGEN 

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. 

De prijzen voor onze producten, diensten of genoemd aanbiedingen zijn deze vermeld op onze kanalen (website, mail, flyer, social media,…) of offerte (zie hierboven). 

Ons aanbod is gericht op meerderjarigen. Inschrijvingen voor een cursus of aangaan van een begeleiding van een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming van een ouder. De klant/ patiënt is op de hoogte van de leeftijdsvoorwaarde (minimum 18 jaar) via het toestemmen met deze algemene voorwaarden en handelt naar eer en geweten wat betreft het aangeven van zijn/ haar leeftijd. 

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING  

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte/factuur/ website, mail, flyer, social media kanalen. 

Onze producten en diensten zijn contant betaalbaar. 

Trajecten, cursusprogramma’s zijn contant en vooraf betaalbaar of betaalbaar in schijven via voorschotten.  

Bij niet betaling behoud ik mij het recht om je account in de online academie op te schorten. Feedback in het online portaal (bij een specifiek programma)l zal dan niet meer worden verschaft. Mijn diensten houden logischerwijze en onvermijdelijk op te bestaan bij niet-betaling. 

Al onze facturen zijn contant betaalbaar of binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. 

ARTIKEL 4 – BIJZONDERE VOORWAARDEN OFFLINE EN ONLINE COACHING 

Programma’s en diensten, producten worden aangeboden in een werkbaar kader. De diensten van de cursussen richten zich tot het standaard lesmateriaal als inhoud van de cursussen. Vragen en feedback zijn gebaseerd op deze specifieke inhoud van de aangeboden cursus. Voedingsadvies buiten dit kader wordt niet verstrekt. Dieetcenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkend, niet aangepast voedingsadvies. De adviezen gezonde voeding zijn geldend voor iedereen, al houden specifieke ziekten of diagnoses aanpassingen van de voeding in. De klant verbindt er zich toe deze specifieke aanpassingen (vanuit zijn/ haar medische achtergrond) op eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dieetcenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door onaangepaste voeding bij ziekten, aandoeningen, medische diagnose die voedingsaanpassing bevraagt. 

Feedback: Het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen wordt verschaft onder de consultatie (losse consultaties) of in de daartoe voorziene feedbackmomenten (bij een traject of cursus) à rato van de opgegeven frequentie en voorwaarden*.  

*Wanneer de klant zich heeft ingeschreven in een traject of cursus (online of offline) wordt de feedback 1x per week gegeven na een mail van de klant in het persoonlijk portaal. In deze mail geeft de klant aan feedback te willen krijgen op de inspanningen van de voorbije week in het kader (en binnen de termijn) van de aangegane verbintenis. 

Vergoeding van de mutualiteit: Het advies van de diëtist is in sommige gevallen gedeeltelijk (!) terugbetaald door de mutualiteit. Dit geldt enkel voor 1 op 1 begeleiding en niet voor cursusprogramma’s. Elke mutualiteit hanteert zijn eigen voorwaarden en terugbetalingsmodaliteiten. Onder geen beding kan de diëtiste hiermee rekening houden of verantwoordelijk worden gesteld. De klant/ patiënt draagt de volledige kostprijs van de aangegane verbintenis. De eventuele tegemoetkoming van zijn/ haar mutualiteit staat los van de betaling aan Dieetcenter. Uiteraard is er de inspanninsgbelofte van Dieetcenter betreft het aanleveren van de benodigde documenten, attesten in het kader van een gedeeltelijke terugbetaling van de mutualiteit, dit na aanvraag door de klant/ patiënt. Voor de info rond terugbetalingsmodaliteiten doet de klant beroep op de eigen mutualiteit. 

 

ARTIKEL 5 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING  

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes/ facturen/ aanbod. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

In geen geval wordt de overeenkomst verlengd of opgeschort door redenen allerlei die de klant aandraagt. De geldende termijn voor de samenwerking wordt telkens op de factuur aangegeven onder de vorm van de duurtijd. De aangegane verbintenis wordt steeds volledig voldaan qua prijs. Er is geen mogelijkheid tot afbreken van de verbintenis of gedeeltelijke (terug)betaling.  

Tijdens vakantieperiodes of geplande onderbreking van Dieetcenter wordt vanzelfsprekend de dienst wel verlengd (met dezelfde duur als de vakantie/geplande onderbreking). 

ARTIKEL 6- ANNULATIES VAN AFSPRAKEN 

Afspraken (online of offline) die niet kunnen nagekomen worden dienen te worden geannuleerd 24u op voorhand. Gebeurt de annulatie niet of geen 24u op voorhand, dan wordt de afspraaktijd in rekening gebracht. Annuleren kan per mail naar info@dieetcenter.be of op tel 003216491626. 

 

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

ARTIKEL 8 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.  

We verwijzen eveneens naar de GDPR overeenkomst in het (para)medisch kader. Bij een samenwerking of verbintenis gaat de klant/ patiënt uitdrukkelijk akkoord met onderstaande punten: 

  • De klant/ patiënt geeft toestemming voor het registreren en in het bezit zijn van persoonlijke gegevens. Hij/ zij gaat hierbij akkoord dat de persoonsgegevens, metingen, besproken en/of geschreven informatie tijdens een consult of in kader van een traject/ cursus geregistreerd kunnen worden in een cliëntendossier (ECP- bij 1 op 1 begeleiding) en/of persoonlijk portaal. 

  • De klant/ patiënt geeft toestemming aan de diëtist om bloedwaarden en/ of andere relevante informatie op te vragen en in te kijken bij de huisarts of specialist. 

  • Gegevens in kader van een cliëntendossier zullen conform de Federale Commissie van de FOD Volksgezondheid ‘Advies het patiëntendossier’ 30 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Europese GDPR-wetgeving. Opgelet: het persoonlijk portaal (eigen gegevens) wordt niet voorzien in deze 30 jarige bewaring.  

  • De klant/ patiënt geeft toestemming voor overleg met derden (diëtisten van de praktijk Dieetcenter, huisartsen, paramedische of medische verwijzers, specialisten, e.d.) indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.  

  • De klant/ patiënt geeft eveneens toestemming voor het versturen van rapportages, verslagen naar de huisarts en/of medische verwijzer(s).  

  • De klant/ patiënt wordt bij deze geïnformeerd over zijn/ haar recht op inzage, correctie, aavulling en/ of vernietiging van zijn/ haar dossier. Alsook het recht op intrekken van de verleende toestemming. Het uitoefenen van rechten kan enkel via schriftelijk en aangetekend schrijven. 

  • De klant/ patiënt verklaart alle noodzakelijke informatie voor een goede behandeling door te geven én steeds naar waarheid te vertellen aan de diëtiste. 

  • De klant/ patiënt verklaart (indien van toepassing gezien de minderjarige leeftijd) dat ouders en/ of voogd mogen op de hoogte gesteld worden van de behandeling. Begeleiding van een minderjarige kan slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van een ouder of inschrijving van het kind door de ouder zelf. 

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). Wij zijn niet aansprakelijk voor eender welke vorm van resultaatsgeneratie gezien de inspanningen van beide partijen (cliënt en zorgverlener) worden verwacht.  

Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan. 

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website en online acadamie, portaal 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

ARTIKEL 10 - OVERMACHT 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: ziekte, stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

ARTIKEL 11 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT 

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd. In dit geval zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIVACY- & COOKIEVERKLARING  

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Dieetcenter BVBA, met maatschappelijke zetel te Wijngaard 41 in 3110 Rotselaar en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0893.984.167 (hierna: “Dieetcenter”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.  

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN  

 

Dieetcenter leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.  

 

Dieetcenter stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.  

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Dieetcenter. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens  

 

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS  

 

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:  

 

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;  

 

Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;  

 

Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;  

 

Categorie 4: via cookies.  

 

2.2. Dieetcenter kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:  

 

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);  

 

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;  

 

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.  

 

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING  

 

3.1. Algemene doeleinden:  

 

Dieetcenter zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:  

 

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Dieetcenter om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;  

 

Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Dieetcenter en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  

 

Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  

 

Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  

 

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.  

 

3.2. Direct marketing:  

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).  

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Dieetcenter uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Dieetcenter, haar producten en/of diensten. Dieetcenter kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Dieetcenter bewaarde documenten.  

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.  

 

3.3. Doorgifte aan derden:  

 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Dieetcenter, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Dieetcenter failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Dieetcenter geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.  

 

Dieetcenter zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Dieetcenter uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.  

 

Dieetcenter zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.  

 

3.4. Wettelijke vereisten:  

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Dieetcenter uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Dieetcenter zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.  

 

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING  

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Dieetcenter en U.  

 

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN  

 

5.1. Recht van toegang en inzage:  

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.  

 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:  

 

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Dieetcenter. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.  

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.  

 

5.3. Recht van verzet:  

 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  

 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.  

 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:  

 

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.  

 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:  

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.  

 

5.6. Uitoefening van uw rechten:  

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dieetcenter.be, per post naar Dieetcenter   

 

5.7. Automatische beslissingen en profiling:  

 

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.  

 

5.8. Recht om klacht in te dienen:  

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.  

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.  

 

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.  

 

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID  

 

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  

 

6.2. In geen geval kan Dieetcenter aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.  

 

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.  

 

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN  

 

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.  

 

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.  

 

ARTIKEL 8 – COOKIES  

 

8.1. Wat zijn cookies?  

 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Dieetcenter en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.  

 

8.2. Waarom gebruiken we cookies?  

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.  

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.  

 

8.3. Soorten cookies:  

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.  

 

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:  

 

Functionele cookies  

 

 

 

Naam  

 

Herkomst  

 

Functie   

 

Bewaartijd  

 

webhero_session  

 

Huidige domein  

 

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)  

 

Tot na de sessie  

 

XSRF-TOKEN  

 

Huidige domein  

 

Een token om formulieren te beschermen tegen spam  

 

Tot na de sessie  

 

 

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies  

 

8.4.Uw toestemming:  

 

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.  

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.  

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ 

 

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/ 

 

 

 menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x